Regulaminy

Regulamin Pobytu (m.in. zasady zameldowania i kaucja)


I. Definicje
§ 1
 1. Wynajmujący – Gimco Sp. z o. o.*  - operator marki Labo Apartment, strona umowy zakwaterowania,
 2. Rezerwujący - osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, strona umowy zakwaterowania, ponosząca wyłączną osobistą odpowiedzialność za Obiekt w trakcie realizacji usługi zakwaterowania,
 3. Obiekt – wynajmowany na doby lokal, w którym świadczone są usługi zakwaterowania, opisany szczegółowo na stronie www.laboapartment.pl oraz/lub zewnętrznych portalach rezerwacyjnych,
 4. Regulamin - przedmiotowy regulamin,
 5. Wynajem Krótkoterminowy – wynajem Obiektu w ramach usługi zakwaterowania, liczony w dobach hotelowych,
 6. Gospodarz Obiektu - osoba wyznaczona przez Wynajmującego, upoważniona do wydania i odbioru Obiektu od Rezerwującego oraz kontaktu z Rezerwującym oraz Gośćmi,
 7. Gość – każda osoba i/lub zwierzę przebywająca w Obiekcie w trakcie trwania zakwaterowania - za jej obecność i działania wyłączną odpowiedzialność ponosi Rezerwujący,
 8. Rezerwacja – rodzaj usługi zakwaterowania świadczonej przez Wynajmującego
II. Umowa
§ 2
 1. Przedmiotem umowy jest krótkoterminowy wynajem Obiektu w ramach usługi zakwaterowania dlatego regulują go przepisy dotyczące usług hotelarskich.
 2. Wynajem Obiektu w ramach usług zakwaterowania nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Rezerwującego i/lub Gości, w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 roku i/lub inne przepisy regulujące obszar najmu.
 3. Dokonanie rezerwacji bezpośrednio w systemie rezerwacyjnym (poprzez stronę www.laboapartment.pl lub telefonicznie poprzez recepcję) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu rezerwacji oraz stanowi jednocześnie zawarcie umowy zakwaterowania w Obiekcie pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym na warunkach określonych w Regulaminie Pobytu oraz w wybranej przez Rezerwującego ofercie.
 4. Niniejszy Regulamin pobytu wyłożony jest w miejscu ogólnodostępnym w każdym Obiekcie Labo Apartment i uznaje się, że każdy Gość zapoznał się z nim po zameldowaniu w obiekcie i akceptuje jego postanowienia.
III. Rezerwacje
§ 3
 1. Rezerwacji Obiektu można dokonać za pomocą:
  1. formularza rezerwacyjnego, umieszczonego na stronie internetowej www.laboapartment.pl,
  2. poprzez zewnętrzne portale rezerwacyjne,
  3. poprzez rezerwację dokonaną przez recepcję Wynajmującego
 1. Rezerwację uznaję się za dokonaną z chwilą wpływu kwoty Zadatku na rachunek bankowy Wynajmującego lub potwierdzenia rezerwacji przez zewnętrzny portal rezerwacyjny,
 2. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zrealizowana w danym obiekcie z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, Rezerwujący otrzyma informację o braku możliwości rezerwacji Obiektu oraz możliwych rozwiązaniach (relokacja do innego obiektu, zmiana terminu zakwaterowania, wystawienie vouchera, odwołanie rezerwacji, inne)
§ 4
 1. Rezerwujący może zmienić termin pobytu w Obiekcie, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie zaakceptowana przez Wynajmującego, a Rezerwujący zaakceptuje i ureguluje ewentualne dodatkowe koszty związane ze zmianą terminu pobytu wskazane przez Wynajmującego (różnica w cenie pomiędzy terminami),
 2. Zmiany terminu pobytu można dokonać kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: kontakt@laboapartment.pl,
 3. Wynajmujący ma prawo do odmowy dokonania zmiany terminu pobytu jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe,
 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Rezerwującego z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w terminie pobytu, nie przysługuje mu zwrot wpłaconego Zadatku.
§ 5
 1. Rezerwujący może anulować rezerwację Obiektu kontaktując się z Wynajmującym drogą e-mail na adres: kontakt@laboapartment.pl,
 2. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie bezpłatnego anulowania rezerwacji (może być zależny od wybranej opcji cenowej) Rezerwującemu nie przysługuje zwrot Zadatku,
IV. Cena, Kaucja i Inne Opłaty
§ 6
 1. Cena zakwaterowania w Obiekcie wskazana jest w ofercie znajdującej się w serwisie internetowym prowadzonym przez Wynajmującego zlokalizowanym pod adresem www.laboapartment.pl lub w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym przez Wynajmującego lub zewnętrze portale rezerwacyjne,
 2. W cenę wliczone są koszty dostarczania do Obiektu pościeli i ręczników (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), mediów (energii elektrycznej, wody, ew.gazu, ogrzewania, odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci) – w przypadku ujawnienia zużycia mediów znacznie przekraczającego normalne zużycie w trakcie trwania umowy zakwaterowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze prawnej,
 3. W zależności od Obiektu i opcji cenowej dopłatą mogą być objęte dodatkowe usługi powiązane, takie jak: wcześniejsze zameldowanie, późniejsze wymeldowanie, sprzątanie w trakcie pobytu, wynajęcie miejsca postojowego i inne.
 4. W trakcie rezerwacji Rezerwujący może skorzystać z dodatkowych usług w postaci: dodatkowego sprzątania z wymianą pościeli i ręczników w cenie ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu, skorzystania z miejsca postojowego w cenie ustalanej indywidualnie dla danego Obiektu dysponującego takim miejscem, wcześniejszego zameldowania lub/i późniejszego wymeldowania w cenie ustalonej indywidualnie dla danego Obiektu lub rezerwacji,
 5. Dodatkowa opłata w kwocie do 500 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku utraty przez Gości kluczy i/lub pilota do bram, przekazanych Rezerwującemu na czas zakwaterowania.
 6. Dodatkowa opłata w kwocie do 1000 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku palenia na terenie Obiektu tytoniu lub innych używek wyzwalających dym poza miejscami do tego wyznaczonymi (balkon lub taras),
 7. Dodatkowa opłata w kwocie do 1000 zł zostanie pobrana (w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu) także w przypadku przebywania w Obiekcie większej niż zgłoszona w rezerwacji liczby Gości.
 8. Dodatkowa opłata w kwocie do 1000 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku zakłócania ciszy nocnej przez Gości, które będzie się utrzymywać lub powtarzać pomimo wezwania do zaprzestania jej zakłócania. W takim przypadku Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy, skutkującej nakazem natychmiastowego opuszczenia Obiektu przez Gości bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.
 9. Dodatkowa opłata w wysokości do 10 000 zł należna jest Wynajmującemu za dewastację i umyślne zniszczenia wyposażenia Obiektu lub jego elementów stałych oraz jako zabezpieczenie roszczeń osób trzecich za zniszczenia dokonane na mieniu osób trzecich.
 10. Jeżeli opłaty za łamanie regulaminu obiektu nie pokryją rzeczywistych strat Wynajmującego zastrzega on sobie prawo do dochodzenia wyższej kwoty na gruncie prawa.
 11. Na poczet pokrycia ewentualnych dodatkowych opłat i/lub kosztów usunięcia szkód w wyposażeniu Obiektu, Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu i rezerwacji (standardowo 300zł  lub 400zł - dowiedz się o wysokości kaucji dla planowanego pobytu przed dokonaniem rezerwacji kontaktując się Labo Apartment).
 12. Kaucja zostanie pobrana przed rozpoczęciem pobytu, jako preautoryzacja karty (blokada środków na karcie) realizowana przez Fiserv/Polcard za pomocą bezpiecznego linku z serwisu Polcard, wysłanego na wskazany w rezerwacji adres e-mail. W wyjątkowych przypadkach kaucja może zostać pobrana jako przelew BLIK na telefon Labo Apartment wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.
 13. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, kradzieży lub złamania Regulaminu Wynajmujący poinformuje Rezerwującego o zatrzymaniu kaucji lub jej części po sprawdzaniu Obiektu przez Gospodarza przy lub po wymeldowaniu Gości.
 14. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej przez Gości Wynajmującemu, lub nie została ona pobrana, albo w przypadku ujawnienia zniszczeń lub kradzieży albo złamania regulacji opisanych w pkt 5, 6, 7, 8 już po wymeldowaniu się Gości, Wynajmujący może dochodzić odszkodowania od Rezerwującego na drodze prawnej,
 15. W przypadku braku roszczeń Wynajmujący zwróci Rezerwującemu kaucję poprzez poprzez zlecenie odblokowania środków w serwisie Polcard. Zlecenie następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia zakwaterowania. Czas odblokowania środków zależy od funkcjonowania banku - wystawcy karty.
  V. Wydanie i Zwrot Obiektu
§ 7
 1. Zameldowanie do Obiektu i wymeldowanie z Obiektu odbywają się w godzinach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji. W Obiektach gdzie nie ma systemu samodzielnego zameldowania Gości wpuszcza do Obiektu Gospodarz o wskazanej przez Gości godzinie.
 2. W Obiektach gdzie nie ma systemu samodzielnego zameldowania Gość zobowiązany jest poinformować Gospodarza o planowanej godzinie zameldowania, najpóźniej na dzień przed przyjazdem poprzez e-mail kontakt@laboapartment.pl lub telefonicznie na numer wskazany w potwierdzeniu rezerwacji . Wynajmujący obiektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Rezerwującemu za ewentualne opóźnienia w wydaniu Obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie zameldowania.
 3. Przed rozpoczęciem usługi zakwaterowania Rezerwujący jest zobowiązany do wskazania ewentualnej większej liczby Gości niż było to wskazane w chwili dokonania rezerwacji oraz do uregulowania dodatkowej opłaty za większą liczbę gości najpóźniej w chwili zameldowania w Obiekcie. Gościem jest każda osoba przebywająca w obiekcie w trakcie trwania zakwaterowania (nie tylko osoby „nocujące”)
 4. Wydanie Obiektu, w którym nie ma systemu samodzielnego zameldowania, następuje na podstawie okazanego Gospodarzowi dowodu tożsamości i podpisaniu karty meldunkowej przez obie strony.
 5. Wydanie Obiektu, w którym istnieje system samodzielnego zameldowania następuje na podstawie kodów wejścia wydanych Rezerwującemu przez Gospodarza lub Wynajmującego drogą e-mail, sms, poprzez komunikatory portali gdzie dokonana była rezerwacja lub w aplikacji obsługującej dostęp do Obiektu po zabezpieczeniu kaucji.
 6. Rezerwujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Gospodarza lub Wynajmującego o wszelkich usterkach lub zniszczeniach w Obiekcie, które były zastane w chwili rozpoczęcia zakwaterowania.
 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi zakwaterowania w Obiekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu pobytu i wszystkich jego zapisów.
 8. Ostatniego dnia trwania zakwaterowania Rezerwujący zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Obiekt w stanie niepogorszonym.
 9. Wymeldowanie z Obiektu możliwe jest do godziny wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku chęci przedłużenia godziny wymeldowania Rezerwujący zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego lub Gospodarza najpóźniej dzień przed zakończeniem pobytu do godziny 22.00. Labo Apartment nie gwarantuje możliwości przedłużenia godziny wymeldowania. Za przesunięcie godziny wymeldowania Wynajmujący może doliczać dodatkowe opłaty, o których Rezerwujący zostanie poinformowany.
 10. W razie niedokonania zwrotu Obiektu po zakończeniu zakwaterowania (doby hotelowej) Rezerwujący zobowiązany będzie uiszczać Właścicielowi karę umowną w wysokości do 300 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie Obiektu.
VI. Zasady Korzystania z Obiektu
§ 8
 1. Z Obiektu może korzystać określona przy dokonywaniu rezerwacji liczba Gości,
 2. Rezerwujący nie może oddawać Obiektu w podnajem, świadczyć w nim usług pod własną marką lub na własny rachunek, wykorzystywać jako plan zdjęciowy lub filmowy oraz przekazywać go osobom trzecim do używania bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego.
 3. W obiekcie nie mogą być zakwaterowani inni Goście niż wskazani przy dokonaniu rezerwacji. Jeżeli w obiekcie przebywa więcej niż jeden Gość wówczas Gość podany w rezerwacji jest traktowany jako osoba odpowiedzialna za pozostałych Gości w kwestiach związanych z ich obsługą.
 4. Rezerwujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Obiektu przez Gości przed włamaniem poprzez dokładne zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz przechowywanie kluczy, pilotów, chipów itp. z należytą starannością i nie udostępnianie wyżej wymienionych lub kodów wejściowych osobom trzecim. Za wszelkie materialne i niematerialne szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia Obiektu przez Gości odpowiada Rezerwujący.
 5. W Obiektach zabrania się wprowadzania zwierząt (chyba, że za wyraźną zgodą Wynajmującego), palenia tytoniu i innych używek powodujących zadymienie oraz używania otwartego ognia.
 6. Rezerwujący zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 6:00,
 7. Rezerwujący nie ma prawa bez wcześniejszego poinformowania Wynajmującego i otrzymania jego wyraźnej zgody, do dokonywania jakichkolwiek napraw w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Rezerwujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego lub Gospodarza. Rezerwującemu nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.
 8. Gospodarzowi lub innemu przedstawicielowi Wynajmującego przysługuje prawo wstępu do Obiektu w trakcie trwania zakwaterowania celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Goście naruszają zapisy niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Rezerwujący nie będzie obecny w Obiekcie, Gospodarz lub inny przedstawiciel Wynajmującego niezwłocznie poinformują go o konieczności wstępu do Obiektu telefonicznie lub poprzez komunikatory serwisów rezerwacyjnych.
 9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu – w szczególności zakłócania ciszy nocnej, dewastacji, zakwaterowania większej niż w umowie liczby osób, lub w przypadku nieopłacenia zakwaterowania, Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy zakwaterowania ze skutkiem natychmiastowym a Rezerwujący obowiązany jest niezwłocznie opuścić Obiekt bez zwrotu kosztów pozostającego czasu zakwaterowania.

VII. Odpowiedzialność
§ 9
 1. Rezerwujący ponosi wyłączną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody w Obiekcie oraz budynku, w którym znajduje się Obiekt, jakie wyrządzi on lub zakwaterowani przez niego Goście.
 2. Rezerwujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Gospodarza lub Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub osobę trzecią na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych przez Gości w budynku, w którym znajduje się Obiekt lub w samym Obiekcie i jego wyposażeniu.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Gości w garażu przynależnym do danego Obiektu lub na zewnętrznych miejscach parkingowych.
VIII. Postanowienia Końcowe
§ 10
 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Rezerwującego należności na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 2. W przypadku braku możliwości realizacji rezerwacji w danym Obiekcie w terminie rezerwacji Wynajmujący może zaproponować Rezerwującemu inny Obiekt z uwzględnieniem różnicy w cenie. W takiej sytuacji Rezerwujący ma prawo zgodzić się na zmianę Obiektu lub odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Rezerwującego kwot na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 3. Rezerwującemu przysługuje prawo do składania reklamacji na usługę zakwaterowania zgodnie z prawem polskim w terminie 14 dni od rozpoczęcia pobytu na adres siedziby Wynajmującego.
 4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym jest prawo polskie.
 5. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
*  Gimco Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie ul. Laskowa 4, 01-214 Warszawa, NIP: 5272924904, Regon: 385873570


 

REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną
Regulamin rezerwacji jest wydany przez firmy: Gimco Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie ul. Laskowa 4, 01-214 Warszawa, NIP: 5272924904, Regon: 385873570, prowadzące obiekty pod marką Labo Apartment i świadczące swoje usługi drogą elektroniczną poprzez www.laboapartment.pl; zwane dalej łącznie Labo Apartment.
Regulamin rezerwacji wprowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 1030).
Postanowienia ogólne
1. Użyte w niniejszym regulaminie rezerwacji terminy oznaczają:
a) Formularz rezerwacji - formularz internetowy zamieszczony na stronie www.laboapartment.pl , wykorzystywany do rezerwacji on-line usług zakwaterowania,
b) Labo Apartment – obiekty zakwaterowania prowadzone przez Usługodawcę,
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
d) Regulamin rezerwacji – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Labo Apartment w ramach Serwisu,
e) Regulamin pobytu – odrębny dokument określający obowiązki i uprawnienia osób korzystających z zakwaterowania w Obiektach Labo Apartment
f) Obiekt – miejsce świadczenia usługi zakwaterowania przez Labo Apartment
g) Rezerwacja on-line - rezerwacja usług dokonywana w Systemie teleinformatyczny,
h) Serwis – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem: www.laboapartment.pl
i) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),
j) Środki telekomunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
k) Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),
l) Usługodawca – Labo Apartment, tel. +48 503075001; adres e-mail: biuro@gimco.pl
m) Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu rezerwacji. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie rezerwacji,
n) Ustawa - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030)
o) Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),
p) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
2. Operator Serwisu – Labo Apartment
3. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę, przy użyciu Serwisu zobowiązuje się zapoznać z niniejszym Regulaminem rezerwacji i oświadcza, że akceptuje jego warunki bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie rezerwacji.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu rezerwacji.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez, lub do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Systemu teleinformatycznego, oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, lub treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia, lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców na co najmniej 24 godziny przed prowadzeniem prac konserwacyjnych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
5. W przypadkach szczególnych, kiedy zagrożone jest bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego. O wszelkich utrudnieniach związanych z korzystaniem z usług Usługodawca będzie informował Usługobiorców poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.
6. W celu korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do następujących narzędzi i spełnienia łącznie następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadanie urządzenia (komputer lub urządzenie mobilne) zapewniającego dostęp do sieci Internet,
b) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
c) korzystanie z przeglądarek stron www w aktualnej wersji
d) warunkiem korzystania z Serwisu jest korzystanie z plików cookies.
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:
a) rezerwacji on-line usług zakwaterowania,
b) usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług.
2. Proces rezerwacji:
a) Rezerwacji on-line usług dokonuje się poprzez wykonanie zaleconych przez automatyczny system rezerwacyjny czynności, polegających na wypełnieniu Formularza rezerwacyjnego, w którym Usługobiorca proszony jest o dokonanie wyboru terminu pobytu, liczby osób (z podziałem na osoby dorosłe i dzieci), apartamentu i ewentualnych usług dodatkowych. Następnie Usługobiorca proszony jest o wybór oferty cenowej, podanie swoich danych określonych w pkt b) poniżej, oraz formy płatności.
b) Usługobiorca dokonujący rezerwacji usług jest zobowiązany do podania w Formularzu rezerwacyjnym poprawnych prawdziwych danych osobowych oraz prawidłowych informacji kontaktowych. Usługobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu rezerwacyjnym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz złożyć oświadczenie, że zapoznał się z warunkami rezerwacji określonymi w niniejszym Regulaminie rezerwacji oraz w Regulaminie pobytu i je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym i wskazać czy wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w Formularzu rezerwacyjnym (zgoda nieobowiązkowa).
c) Po dokonaniu rezerwacji na adres e -mail Usługobiorcy wskazany w Formularzu rezerwacyjnym system rezerwacyjny Usługodawcy wysyła potwierdzenie rezerwacji, w którym Usługodawca potwierdza warunki złożonej oferty cenowej, numer rezerwacji, nazwisko i imię osoby, która dokonała rezerwacji, długość pobytu, nazwę oferty, koszt rezerwacji, oraz warunki i ostateczną datę płatności.
d) Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Usługobiorcę w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
e) Ceny przedstawione w systemie stanowią sumę ceny za pokój, liczby nocy dla określonej liczby osób korzystających z usługi. Ceny zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne usługi dodatkowe, wybrane przez Usługobiorcę w procesie rezerwacji.
f) Usługobiorca wypełnia formularz zabezpieczenia rezerwacji danymi karty, które mogą posłużyć Usługodawcy do pobrania kaucji na warunkach określonych w Regulaminie pobytu, lub pokrycia kosztów usług dodatkowych, które nie zostały wybrane i opłacone w trakcie rezerwacji. Dane karty są automatycznie usuwane z systemu rezerwacyjnego po zakończeniu pobytu.
g) Proces rezerwacji jest finalizowany wybraniem sposobu płatności przez Usługobiorcę i ewentualnym przekierowaniem go na zewnętrzną stronę operatora płatności umożliwiającą dokonanie płatności elektronicznej. 
Płatności za rezerwacje w obiektach Gimco Sp z o.o. obsługuje: TPay - Krajowy Integrator Płatności S.A. plac Andersa 3, 61-894 Poznań. Płatności za rezerwacje w obiektach Labo PR (Wola, Metro Płocka, Rondo ONZ, Pańska) obsługują Przelewy 24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
h) Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku w wysokości 100% na konto bankowe Usługodawcy lub poprzez operatora płatności, w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji, o którym mowa w pkt c) powyżej.
i) Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zaliczki, brak wpłaty w wymaganym terminie spowodowuje anulowanie rezerwacji.
j) W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z Labo Apartment poprzez email: kontakt@laboapartment.pl. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie bezpłatnego anulowania rezerwacji (może być zależny od wybranej opcji cenowej) Rezerwującemu nie przysługuje zwrot Zadatku.
o) Rozliczeniową jednostką płatniczą w Labo Apartment jest złoty polski (PLN). Płatności w innych walutach mogą być przeliczane wg. aktualnych kursów walut.
3. Dokonywanie płatności i wystawienie faktur i paragonów.
a) Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online lub dokonywane później na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji wysłanym na adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji.
b) Rezerwacja uważana jest za gwarantowaną, wyłącznie po wpłaceniu 100% zaliczki.
c) Autoryzację kart płatniczych/kredytowych oraz rozliczenie płatności on-line obsługują podmioty zewnętrzne poprzez bezpośrednie połączenie z właściwym serwerem pośrednika płatności.
d) Usługodawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
4. Reklamacje
a) Usługobiorca, który stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i/lub opisem zamieszczonym w Serwisie, zobowiązany jest zawiadomić o tym Usługodawcę niezwłocznie po rozpoczęciu pobytu na podany numer telefonu kontaktowego lub przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: kontakt@laboapartment.pl.

b). Reklamacje dotyczące technicznych aspektów funkcjonowania usług należy składać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji na adres e-mail: biuro@gimco.pl bądź pisemnie na adres Usługodawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od zgłoszenia.
c). Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy.
d). O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
5. Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie produktów i usług własnych Usługodawcy
Usługi informacyjne i promocyjne świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują zgodę na otrzymywanie informacji handlowych Labo Apartment wyrażoną poprzez wyrażenie takiej zgody w formularzu rezerwacyjnym. Usługobiorcy przysługuje prawo do wycofania zgody poprzez przesłanie takiego oświadczenia na adres kontakt@laboapartment.pl
Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1. Zawarcie umowy na usługę zakwaterowania następuje z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia rezerwacji z numerem rezerwacji.
2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi, zgodnie z zapisami dotyczącymi usług zakwaterowania opisanymi w art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
3. Usługobiorca nie ma prawa dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
Ochrona danych osobowych
1. Za pośrednictwem Serwisu dane osobowe zbierane są poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji. Formularz rezerwacji zawiera pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne do dokonania rezerwacji. Dane podane w Formularzu rezerwacji są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza.
2. Dane przechowywane są i przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Klauzuli RODO zamieszczonej w Serwisie.
3. Usługobiorca posiada prawo dostępu swoich danych oraz ich poprawiania zmiany i usuwania.
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do dokonania rezerwacji usługi.
5. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Klauzuli RODO opublikowane w serwisie
Prawa własności intelektualnej
1. Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie oraz będących elementem Usług świadczonych drogą elektroniczną, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnienie ich przez Usługodawcę.
2. Żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszystkie inne dane) prezentowane w Serwisie, nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rezerwacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1030) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu rezerwacji z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji przez Usługobiorcę.
3. Zmiany Regulaminu rezerwacji nie mogą naruszać praw nabytych przez Usługobiorców do chwili zmiany Regulaminu.
4. Informacja o zmianie Regulaminu rezerwacji zostanie opublikowana w Serwisie.
5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
6. Data opublikowania regulaminu 2022.10.01


 
powrót

Przyjedziesz:

-

Wyjedziesz:

-

Ilość nocy:

-

Lipiec 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sierpień 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wrzesień 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Październik 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Listopad 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Grudzień 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Styczeń 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Luty 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Marzec 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Maj 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Czerwiec 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lipiec 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sierpień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wrzesień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Październik 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Listopad 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Grudzień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Styczeń 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Luty 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Marzec 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Maj 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Czerwiec 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lipiec 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wyczyść

Wybierz liczbę osób

Wybierz datę

Płatność
Online

Gwarancja
bezpieczeństwa

Gwarancja
ceny