Regulamin Pobytu (m.in. zasady zameldowania i kaucja)

Regulamin określa warunki realizacji umowy na usługę zakwaterowania tzw. wynajmu krótkoterminowego - liczoną w dobach, w obiektach marki Labo Apartment, a także warunki dokonywania rezerwacji.

I. Definicje

§ 1

 1. Wynajmujący – Gimco Sp. z o. o.*  - operator marki Labo Apartment, strona umowy zakwaterowania,

 2. Rezerwujący - osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego, strona umowy zakwaterowania, ponosząca wyłączną osobistą odpowiedzialność za Obiekt w trakcie realizacji usługi zakwaterowania,

 3. Obiekt – wynajmowany na doby lokal, w którym świadczone są usługi zakwaterowania, opisany szczegółowo na stronie www.laboapartment.pl oraz/lub zewnętrznych portalach rezerwacyjnych,

 4. Regulamin - przedmiotowy regulamin,

 5. Wynajem Krótkoterminowy – wynajem Obiektu w ramach usługi zakwaterowania, liczony w dobach hotelowych,

 6. Gospodarz Obiektu - osoba wyznaczona przez Wynajmującego, upoważniona do wydania i odbioru Obiektu od Rezerwującego oraz kontaktu z Rezerwującym oraz Gośćmi,

 7. Gość – każda osoba i/lub zwierzę przebywająca w Obiekcie w trakcie trwania zakwaterowania - za jej obecność i działania wyłączną odpowiedzialność ponosi Rezerwujący,

 8. Rezerwacja – rodzaj usługi zakwaterowania świadczonej przez Wynajmującego

II. Umowa

§ 2

 1. Przedmiotem umowy jest krótkoterminowy wynajem Obiektu w ramach usługi zakwaterowania dlatego regulują go przepisy dotyczące usług hotelarskich.

 2. Wynajem Obiektu w ramach usług zakwaterowania nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Rezerwującego i/lub Gości, w związku z tym nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 roku i/lub inne przepisy regulujące obszar najmu.

 3. Dokonanie rezerwacji bezpośrednio w systemie rezerwacyjnym (poprzez stronę www.laboapartment.pl lub telefonicznie poprzez recepcję) jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu rezerwacji oraz stanowi jednocześnie zawarcie umowy zakwaterowania w Obiekcie pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym na warunkach określonych w Regulaminie Pobytu oraz w wybranej przez Rezerwującego ofercie.

 4. Niniejszy Regulamin pobytu wyłożony jest w miejscu ogólnodostępnym w każdym Obiekcie Labo Apartment i uznaje się, że każdy Gość zapoznał się z nim po zameldowaniu w obiekcie i akceptuje jego postanowienia.

III. Rezerwacje

§ 3

 1. Rezerwacji Obiektu można dokonać za pomocą:

  1. formularza rezerwacyjnego, umieszczonego na stronie internetowej www.laboapartment.pl,

  2. poprzez zewnętrzne portale rezerwacyjne,

  3. poprzez rezerwację dokonaną przez recepcję Wynajmującego

 1. Rezerwację uznaję się za dokonaną z chwilą wpływu kwoty Zadatku na rachunek bankowy Wynajmującego lub potwierdzenia rezerwacji przez zewnętrzny portal rezerwacyjny,

 2. Jeżeli rezerwacja nie może zostać zrealizowana w danym obiekcie z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, Rezerwujący otrzyma informację o braku możliwości rezerwacji Obiektu oraz możliwych rozwiązaniach (relokacja do innego obiektu, zmiana terminu zakwaterowania, wystawienie vouchera, odwołanie rezerwacji, inne)

§ 4

 1. Rezerwujący może zmienić termin pobytu w Obiekcie, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie zaakceptowana przez Wynajmującego, a Rezerwujący zaakceptuje i ureguluje ewentualne dodatkowe koszty związane ze zmianą terminu pobytu wskazane przez Wynajmującego (różnica w cenie pomiędzy terminami),

 2. Zmiany terminu pobytu można dokonać kontaktując się z Wynajmującym drogą mailową na adres: kontakt@laboapartment.pl,

 3. Wynajmujący ma prawo do odmowy dokonania zmiany terminu pobytu jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe,

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Rezerwującego z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w terminie pobytu, nie przysługuje mu zwrot wpłaconego Zadatku.

§ 5

 1. Rezerwujący może anulować rezerwację Obiektu kontaktując się z Wynajmującym drogą e-mail na adres: kontakt@laboapartment.pl,

 2. W przypadku anulowania rezerwacji po terminie bezpłatnego anulowania rezerwacji (może być zależny od wybranej opcji cenowej) Rezerwującemu nie przysługuje zwrot Zadatku,

IV. Cena, Kaucja i Inne Opłaty

§ 6

 1. Cena zakwaterowania w Obiekcie wskazana jest w ofercie znajdującej się w serwisie internetowym prowadzonym przez Wynajmującego zlokalizowanym pod adresem www.laboapartment.pl lub w potwierdzeniu rezerwacji przesłanym przez Wynajmującego lub zewnętrze portale rezerwacyjne,

 2. W cenę wliczone są koszty dostarczania do Obiektu pościeli i ręczników (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby), mediów (energii elektrycznej, wody, ew.gazu, ogrzewania, odprowadzania ścieków jak i wywozu śmieci) – w przypadku ujawnienia zużycia mediów znacznie przekraczającego normalne zużycie w trakcie trwania umowy zakwaterowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń na drodze prawnej,

 3. W zależności od Obiektu i opcji cenowej dopłatą mogą być objęte dodatkowe usługi powiązane, takie jak: wcześniejsze zameldowanie, późniejsze wymeldowanie, sprzątanie w trakcie pobytu, wynajęcie miejsca postojowego i inne.

 4. W trakcie rezerwacji Rezerwujący może skorzystać z dodatkowych usług w postaci: dodatkowego sprzątania z wymianą pościeli i ręczników w cenie ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu, skorzystania z miejsca postojowego w cenie ustalanej indywidualnie dla danego Obiektu dysponującego takim miejscem, wcześniejszego zameldowania lub/i późniejszego wymeldowania w cenie ustalonej indywidualnie dla danego Obiektu lub rezerwacji,

 5. Dodatkowa opłata w kwocie do 500 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku utraty przez Gości kluczy i/lub pilota do bram, przekazanych Rezerwującemu na czas zakwaterowania.

 6. Dodatkowa opłata w kwocie do 1000 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku palenia na terenie Obiektu tytoniu lub innych używek wyzwalających dym poza miejscami do tego wyznaczonymi (balkon lub taras),

 7. Dodatkowa opłata w kwocie do 1000 zł zostanie pobrana (w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu) także w przypadku przebywania w Obiekcie większej niż zgłoszona w rezerwacji liczby Gości.

 8. Dodatkowa opłata w kwocie do 1000 zł należna jest Wynajmującemu w przypadku zakłócania ciszy nocnej przez Gości, które będzie się utrzymywać lub powtarzać pomimo wezwania do zaprzestania jej zakłócania. W takim przypadku Wynajmujący zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy, skutkującej nakazem natychmiastowego opuszczenia Obiektu przez Gości bez zwrotu kosztów niewykorzystanego pobytu.

 9. Dodatkowa opłata w wysokości do 10 000 zł należna jest Wynajmującemu za dewastację i umyślne zniszczenia wyposażenia Obiektu lub jego elementów stałych oraz jako zabezpieczenie roszczeń osób trzecich za zniszczenia dokonane na mieniu osób trzecich.

 10. Jeżeli opłaty za łamanie regulaminu obiektu nie pokryją rzeczywistych strat Wynajmującego zastrzega on sobie prawo do dochodzenia wyższej kwoty na gruncie prawa.

 11. Na poczet pokrycia ewentualnych dodatkowych opłat i/lub kosztów usunięcia szkód w wyposażeniu Obiektu, Wynajmujący pobiera kaucję w wysokości ustalanej indywidualnie dla każdego Obiektu i rezerwacji (standardowo 300zł  lub 400zł - dowiedz się o wysokości kaucji dla planowanego pobytu przed dokonaniem rezerwacji kontaktując się Labo Apartment).

 12. Kaucja zostanie pobrana przed rozpoczęciem pobytu, jako preautoryzacja karty (blokada środków na karcie) realizowana przez Fiserv/Polcard za pomocą bezpiecznego linku z serwisu Polcard, wysłanego na wskazany w rezerwacji adres e-mail. W wyjątkowych przypadkach kaucja może zostać pobrana jako przelew BLIK na telefon Labo Apartment wskazany w potwierdzeniu rezerwacji.

 13. W przypadku stwierdzenia zniszczeń, kradzieży lub złamania Regulaminu Wynajmujący poinformuje Rezerwującego o zatrzymaniu kaucji lub jej części po sprawdzaniu Obiektu przez Gospodarza przy lub po wymeldowaniu Gości.

 14. W przypadku, gdy kaucja nie pokryje całej szkody wyrządzonej przez Gości Wynajmującemu, lub nie została ona pobrana, albo w przypadku ujawnienia zniszczeń lub kradzieży albo złamania regulacji opisanych w pkt 5, 6, 7, 8 już po wymeldowaniu się Gości, Wynajmujący może dochodzić odszkodowania od Rezerwującego na drodze prawnej,

 15. W przypadku braku roszczeń Wynajmujący zwróci Rezerwującemu kaucję poprzez poprzez zlecenie odblokowania środków w serwisie Polcard. Zlecenie następuje najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia zakwaterowania. Czas odblokowania środków zależy od funkcjonowania banku - wystawcy karty.

  V. Wydanie i Zwrot Obiektu

§ 7

 1. Zameldowanie do Obiektu i wymeldowanie z Obiektu odbywają się w godzinach wskazanych w potwierdzeniu rezerwacji. W Obiektach gdzie nie ma systemu samodzielnego zameldowania Gości wpuszcza do Obiektu Gospodarz o wskazanej przez Gości godzinie.

 2. W Obiektach gdzie nie ma systemu samodzielnego zameldowania Gość zobowiązany jest poinformować Gospodarza o planowanej godzinie zameldowania, najpóźniej na dzień przed przyjazdem poprzez e-mail kontakt@laboapartment.pl lub telefonicznie na numer wskazany w potwierdzeniu rezerwacji . Wynajmujący obiektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Rezerwującemu za ewentualne opóźnienia w wydaniu Obiektu spowodowane brakiem właściwego zawiadomienia o godzinie zameldowania.

 3. Przed rozpoczęciem usługi zakwaterowania Rezerwujący jest zobowiązany do wskazania ewentualnej większej liczby Gości niż było to wskazane w chwili dokonania rezerwacji oraz do uregulowania dodatkowej opłaty za większą liczbę gości najpóźniej w chwili zameldowania w Obiekcie. Gościem jest każda osoba przebywająca w obiekcie w trakcie trwania zakwaterowania (nie tylko osoby „nocujące”)

 4. Wydanie Obiektu, w którym nie ma systemu samodzielnego zameldowania, następuje na podstawie okazanego Gospodarzowi dowodu tożsamości i podpisaniu karty meldunkowej przez obie strony.

 5. Wydanie Obiektu, w którym istnieje system samodzielnego zameldowania następuje na podstawie kodów wejścia wydanych Rezerwującemu przez Gospodarza lub Wynajmującego drogą e-mail, sms, poprzez komunikatory portali gdzie dokonana była rezerwacja lub w aplikacji obsługującej dostęp do Obiektu po zabezpieczeniu kaucji.

 6. Rezerwujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Gospodarza lub Wynajmującego o wszelkich usterkach lub zniszczeniach w Obiekcie, które były zastane w chwili rozpoczęcia zakwaterowania.

 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi zakwaterowania w Obiekcie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu pobytu i wszystkich jego zapisów.

 8. Ostatniego dnia trwania zakwaterowania Rezerwujący zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu Obiekt w stanie niepogorszonym.

 9. Wymeldowanie z Obiektu możliwe jest do godziny wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku chęci przedłużenia godziny wymeldowania Rezerwujący zobowiązany jest poinformować o tym Wynajmującego lub Gospodarza najpóźniej dzień przed zakończeniem pobytu do godziny 22.00. Labo Apartment nie gwarantuje możliwości przedłużenia godziny wymeldowania. Za przesunięcie godziny wymeldowania Wynajmujący może doliczać dodatkowe opłaty, o których Rezerwujący zostanie poinformowany.

 10. W razie niedokonania zwrotu Obiektu po zakończeniu zakwaterowania (doby hotelowej) Rezerwujący zobowiązany będzie uiszczać Właścicielowi karę umowną w wysokości do 300 złotych za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w zwrocie Obiektu.

VI. Zasady Korzystania z Obiektu

§ 8

 1. Z Obiektu może korzystać określona przy dokonywaniu rezerwacji liczba Gości,

 2. Rezerwujący nie może oddawać Obiektu w podnajem, świadczyć w nim usług pod własną marką lub na własny rachunek, wykorzystywać jako plan zdjęciowy lub filmowy oraz przekazywać go osobom trzecim do używania bez wyraźnej pisemnej zgody Wynajmującego.

 3. W obiekcie nie mogą być zakwaterowani inni Goście niż wskazani przy dokonaniu rezerwacji. Jeżeli w obiekcie przebywa więcej niż jeden Gość wówczas Gość podany w rezerwacji jest traktowany jako osoba odpowiedzialna za pozostałych Gości w kwestiach związanych z ich obsługą.

 4. Rezerwujący zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Obiektu przez Gości przed włamaniem poprzez dokładne zamykania drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz przechowywanie kluczy, pilotów, chipów itp. z należytą starannością i nie udostępnianie wyżej wymienionych lub kodów wejściowych osobom trzecim. Za wszelkie materialne i niematerialne szkody wynikające z nienależytego zabezpieczenia Obiektu przez Gości odpowiada Rezerwujący.

 5. W Obiektach zabrania się wprowadzania zwierząt (chyba, że za wyraźną zgodą Wynajmującego), palenia tytoniu i innych używek powodujących zadymienie oraz używania otwartego ognia.

 6. Rezerwujący zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, poszanowania zasad współżycia społecznego, w tym do poszanowania ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do godziny 6:00,

 7. Rezerwujący nie ma prawa bez wcześniejszego poinformowania Wynajmującego i otrzymania jego wyraźnej zgody, do dokonywania jakichkolwiek napraw w Obiekcie. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Rezerwujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego lub Gospodarza. Rezerwującemu nie przysługuje prawo żądania od Wynajmującego zwrotu dokonanych nakładów, chyba że strony inaczej postanowią na piśmie.

 8. Gospodarzowi lub innemu przedstawicielowi Wynajmującego przysługuje prawo wstępu do Obiektu w trakcie trwania zakwaterowania celem usunięcia awarii lub w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że Goście naruszają zapisy niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Rezerwujący nie będzie obecny w Obiekcie, Gospodarz lub inny przedstawiciel Wynajmującego niezwłocznie poinformują go o konieczności wstępu do Obiektu telefonicznie lub poprzez komunikatory serwisów rezerwacyjnych.

 9. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu – w szczególności zakłócania ciszy nocnej, dewastacji, zakwaterowania większej niż w umowie liczby osób, lub w przypadku nieopłacenia zakwaterowania, Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy zakwaterowania ze skutkiem natychmiastowym a Rezerwujący obowiązany jest niezwłocznie opuścić Obiekt bez zwrotu kosztów pozostającego czasu zakwaterowania.

 

VII. Odpowiedzialność

§ 9

 1. Rezerwujący ponosi wyłączną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody w Obiekcie oraz budynku, w którym znajduje się Obiekt, jakie wyrządzi on lub zakwaterowani przez niego Goście.

 2. Rezerwujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Gospodarza lub Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub osobę trzecią na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych przez Gości w budynku, w którym znajduje się Obiekt lub w samym Obiekcie i jego wyposażeniu.

 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu pozostawionego przez Gości w garażu przynależnym do danego Obiektu lub na zewnętrznych miejscach parkingowych.

VIII. Postanowienia Końcowe

§ 10

 1. W przypadku wystąpienia siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Wynajmujący jest zwolniony z odpowiedzialności. W takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Rezerwującego należności na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 2. W przypadku braku możliwości realizacji rezerwacji w danym Obiekcie w terminie rezerwacji Wynajmujący może zaproponować Rezerwującemu inny Obiekt z uwzględnieniem różnicy w cenie. W takiej sytuacji Rezerwujący ma prawo zgodzić się na zmianę Obiektu lub odstąpić od zawartej umowy z obowiązkiem zwrotu wszystkich wpłaconych przez Rezerwującego kwot na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 3. Rezerwującemu przysługuje prawo do składania reklamacji na usługę zakwaterowania zgodnie z prawem polskim w terminie 14 dni od rozpoczęcia pobytu na adres siedziby Wynajmującego.

 4. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym jest prawo polskie.

 5. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

*  Gimco Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie ul. Laskowa 4, 01-214 Warszawa, NIP: 5272924904, Regon: 385873570

powrót

Przyjedziesz:

-

Wyjedziesz:

-

Ilość nocy:

-

Luty 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Marzec 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Maj 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Czerwiec 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lipiec 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sierpień 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wrzesień 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Październik 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Listopad 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Grudzień 2024

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Styczeń 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Luty 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Marzec 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Kwiecień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Maj 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Czerwiec 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lipiec 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Sierpień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wrzesień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Październik 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Listopad 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Grudzień 2025

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Styczeń 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Luty 2026

Pon

Wto

Śro

Czw

Pią

Sob

Nie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Wyczyść

Wybierz liczbę osób

Wybierz datę

Płatność
Online

Gwarancja
bezpieczeństwa

Gwarancja
ceny